THIS IS A STATIC MIRROR OF USERSCRIPTS.ORG - LOGINS DO NOT WORK

Vietnamese keyboard for facebook

By Vy Ho Last update Feb 11, 2014 — Installed 27 times.

Script Summary: Convert Vietnamese VIRQ text into unicode text in facebook comments. This converts on the fly or when click on the button to do it (double click to toggle the functionality).Version: 1.3.1

Thumb

When typing comments in facebook, you can use VIRQ text to convert to Vietnamese Unicode characters, and see Vietnamese text without the need to install Vietnamese fonts.

Dùng những keys sau đây để gõ tiếng Việt: ' (sắt), . (nặng), ? (hỏi), ~ (ngã), ^ dấu ấ, + (dấu ớ), ( (dấu ắ), \. (dấu thoát nặng).

Double click chuột để thay đổi từ tự động hay là không tự động (có nghĩa phải nhấn vào button để chuyển đổi).

Đôi khi phải nhấn chuột hai lần (double click) vào chổ comment để hiện ra lệnh nút Việt.

Viếng thăm một chương trình khác tôi viết:

https://userscripts-mirror.org/scripts/show/57662

Nhớ chuyễn lời cho bạn bè biết về chương trình nầy. Cảm ơn.

Cách cài đặt:

-------------------------------------
A. Nếu dùng Firefox browser:
1. Vào trang:

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/...

2. Nhấn "Add to Firefox" để cài đặt và "restart" browser.

3. Vào trang:

https://userscripts-mirror.org/scripts/show/165146

4. Nhấn vào nút "Install" bên trên phải của màng ảnh

5. Sử dụng Facebook
-------------------------------------

B. Nếu dùng Chrome browser:
1. Vào trang:

https://userscripts-mirror.org/scripts/show/165146

2. Nhấn phải (right click) vào nút "Install" bên trên phải của màng ảnh và chọn lệnh "Save Link As" và tải vào máy.

3. Vào Chrome browser Tools => Extensions
4. Dùng chuột drag and drop (kéo và thả) cái file vừa tải xuống lên trên khung của Chrome Extensions window và nhấn OK khi hỏị

5. Sử dụng Facebook